Rundt 40% høyere norske utslipp uten klimatiltak

Norske utslipp av klimagasser ville vært rundt 40% høyere i 2020 uten klimatiltak som er gjennomført de siste tiårene. Det går fram av to rapporter Norge i dag leverte til FNs klimasekretariat. Blant de viktigste tiltakene er CO2 avgifter, at bedrifter deltar i det europeiske kvotesystemet og forbudet mot å legge matavfall og annet organisk avfall på fyllinger. Også satsing på fossilfrie kjøretøy har redusert de norske utslippene.

Klage på Norsk kulturminnefonds avslag på søknaden om tilskudd til prosjektet på kårbygningen på Oudenstad i Gjøvik kommune, Oppland

Saken gjelder kårbygningen på Oudenstad gård i Snertingdal i Gjøvik kommune. Bygningen er fra 1700-tallet. Klageren søkte om støtte til å reparere grunnmuren, pipefundamentet og grua. Norsk kulturminnefond avslo søknaden fordi eieren året før hadde søkt og fått støtte til å sette i stand fjøset på gården og dette prosjektet er ikke gjennomført. Klima- og miljødepartementet har opprettholdt avslaget.

Klage på Norsk kulturminnefonds avslag på søknaden om tilskudd til prosjektet gammelt kommunehus, hytte i Vindafjord kommune, Rogaland

Saken gjelder ei hytte i Vindafjord i Rogaland. Den er oppført rundt 1900. Klageren søkte om tilskudd til å skifte ut sju vinduer med nye i tilsvarende stil. Kulturminnefondet avlo søknaden fordi fondet ikke gir støtte til å skifte ut originale deler. Klima- og miljødepartementet opprettholdt avlsaget.

Klage på Norsk kulturminnefonds avslag på søknaden om tilskudd til prosjekt Thamspaviljongens støtteforening, alias prosjekt Heimatt, Orkdal kommune, Sør-Trøndelag

Saken gjelder Tamspaviljongen, Norges paviljong under verdensutstillingen i Chicago i 1863. Klageren søkte om støtte til å restaurere og gjenreise paviljongen. Norsk kulturminnefond avslo søknaden fordi fondet ikke prioriterer å støtte prosjekt som går ut på å flytte bygninger og sette dem opp på et nytt sted. Klima- og miljødepartementet gav ikke klageren medhold.

Klage på Norsk kulturminnefonds avslag på søknaden om tilskudd til prosjektet låve på Sollia, Espa i Stange kommune, Hedmark

Saken gjelder utbedring av en låve. Klageren søkte om støtte til å utbedre fundamentene og til å demontere takstein, fjerne råte, etablere nytt undertak og til å remontere og supplere eksisterende takstein. Kulturminnefondet avslo søknaden under henvisning til at fondets økonomiske midler er begrensa og søkermassen er stor, noe som gjør det nødvendig å prioritere strengt. Klima- og miljødepartementet har ikke tatt klagen til følge.

Kvotejakt på gaupe 2018

Klima- og miljødepartementet har behandlet klagene på kvotejakt på gaupe i region 3 (Oppland) og region 6 (Trøndelag og Møre og Romsdal). Dermed er det klart for jakten som starter 1. februar. Gaupebestanden ligger godt under bestandsmålet. Fellingskvotene er på et slikt nivå at det nå er et godt grunnlag for en økning i den norske gaupebestanden.